Till SLB·analys hemsida Luftkvalitet partiklar (PM10) för Stockholms mest trafikerade innerstadsgator.

SLB > Luftkvalitet partiklar innerstad

Luftkvalitetsindikator partiklar de senaste tre dagarna
Skala: µg/m3
Höga   
 90 Arrow Höga halter under högtrafiktid innebär risk för överskridande av miljökvalitetsnorm för dygn
Ganska höga Arrow
 70  
Måttliga  
 50  
Låga  
   
Luftkvalitetsindikator svaleldioxid de senaste tre dagarna
Luftkvaliteten baseras på mätningar och mätvärdena uppdateras kontinuerligt varje timme. Timmedelvärdet för halten av aktuell luftförorening visas i diagrammet. 24-timmarsmedelvärdet visas i dygnsdiagrammet. Mätvärdena är preliminära och kan komma att justeras vid löpande kvalitetsgranskning. Om mätvärdena visar höga halter under högtrafiktid (t.ex. vardagar 08-18) försämras möjligheterna att klara miljökvalitetsnorm ett visst år.

Med PM10-halten avses massan av partiklar med diameter mindre än 10 µm (s. k. inandningsbara partiklar) per m3 luft. Ökande halter ökar dödligheten i hjärt- och lungsjukdomar, främst hos äldre. Med ökande halter stiger också risken för besvär hos personer med känsliga luftvägar.
Se även PM10-karta för Stockholms innerstad 2005.
Se även Śrsrapport Luften i Stockholm 2006.
Trajektorior visar luftens väg till Stockholmsregionen de senaste fyra dygnen.
Luftkvalitet i Stockholmsområdet senaste timmen:
Kartområde NO2O3CO PM 10 
 Innerstadsgata: -
 Tätort: -
 Landsbygd: --

Klicka på rektanglarna ovan för att se data senaste tre dagarna för varje luftförorening.