Botkyrka


Botkyrka

Sedan mars 2023 övervakar Botkyrka kommun luftkvaliteten genom mätningar av partiklar (PM10 och PM2.5), kvävedioxid (NO2) och kväveoxider (NOx) vid Kumla gårdsväg. Mätplatsen är belägen väster om Hågelbyleden vid Pelican Self Storage. Kommunen har tidigare genomfört mätningar vid Hågelbyleden, men platsen vid Kumla gårdsväg bedöms vara mer representativ för luftkvalitetsmätningar mot miljökvalitetsnormer och miljömål.

Nedan visas grafer över uppmätta dygnsmedelvärden av partiklar, PM10 och kvävedioxid, NO2 de senaste två veckorna samt antal dygn halterna har varit högre än respektive normvärde hittills i år.

Som jämförelse visas mätningar dels från urban bakgrundsmiljö i taknivå vid Torkel Knutssonsgatan på Södermalm i Stockholm, samt regional bakgrundsmiljö i Norr Malma utanför Norrtälje (landsbygd).

För placering och beskrivning av mätstationen, se “SLB-analys pågående mätningar” under Luftövervakning. För att läsa mer om miljökvalitetsnormer, se Miljökvalitetsnormer.

Data interaktivt