Botkyrka


Botkyrka

Välkommen till Botkyrka kommuns hemsida. Här visualiseras dagens mätningar från mätstationen i Botkyrka.

Under “Kväveoxider” visas dagens luftkvalitetsmätningar för kvävemonoxid, NO, kväveoxider, NOx samt kvävedioxid, NO2. Antalet överskridande dagar av miljökvalitetsnormen för NO2 visas under “NO2 Norm”. Under “Meteorologi” visas aktuella meteorologiska värden i Botkyrka.

För att se placering av mätstationen se Luftövervakning. För att läsa mer om miljökvlaitetsnormer, se Miljökvalitetsnormer.


Data interaktivt