Botkyrka


Botkyrka

Mätstationen vid Hågelbyleden avslutades vid årsskiftet 2021/2022. Den kommer ersättas av en ny mätplats inom Botkyrka kommun år 2023.

I Botkyrka mäts kväveoxider (NOx, NO, NO2) ca 50 m öster om Hågelbyleden. Nedan visas grafer över uppmätta dygnsmedelvärden av kväveoxider de senaste två veckorna samt antalet dygn halten av kvävedioxid, NO2 har varit högre än normvärdet hittills i år. Under “Meteorologi” visas aktuella meteorologiska värden i Botkyrka.

För placering och beskrivning av mätstationen, se “SLB-analys pågående mätningar” under Luftövervakning. För att läsa mer om miljökvalitetsnormer, se Miljökvalitetsnormer.


Data interaktivt