Forskningsprojekt

Forskningsprojekt

SLB-analys deltar i en rad forskningsprojekt rörande luftkvalitet. Forskningens syfte är att öka kunskapen kring luftmiljö och ta fram underlag som stöd till beslutsfattare och myndigheter. Forskningen är i huvudsak fokuserad på två områden: dels luftföroreningarnas påverkan på vår hälsa, dels åtgärder för att förbättra luftkvaliteten. Exempel på åtgärder som studeras är: dammbindning, hastighetsreglering, dubbdäcksförbud, bullerplank, trädplantering och anläggning av olika typer av asfalt. Mätningar samt modellering av utsläpp, halter och exponering är viktiga verktyg inom forskningsprojekten.

Avslutade forskningsprojekt

Aktiv trafikstyrning för förbättrad luftkvalitet och minskad klimatpåverkan utmed statligt vägnät
Nortrip
Cykelprojektet
Optidrift
Nordust
SCAC
Exponering beroende på färdsätt
ACCEPTED
Förbifart Stockholm
SNAP (Swedish National Air pollution and health effects Programme) 2002-2006
PASTA (ultrafina partiklar i stadsmiljö)
HEAPPS (ultrafina partiklar och akuta hjärteffekter)
LEAP (långtidsexponering och hjärtinfarkter)
SENSI (känsliga gruppers hälsorisker)
EXPOSE (exponering – mätningar och modellberäkningar)
FALKONAIR (registerstudie 45000 hjärtinfarkter)
EMFO (emissionsforskningsprogrammet) 2002-2008
TESS (trafikens emissioner – samhällsekonomisk analys)
SCARP (fokus bl a på hälsoeffekter och partiklar) 2007-2012

Pågående projekt

Åtgärder, emissioner

Exponering och hälsa