GävleGävle

I Gävle mäts partiklar (PM10) och kväveoxider (NOx, NO, NO2 ) i gatunivå vid Södra Kungsgatan 12 och Staketgatan 22. Vid Staketgatan mäts även partiklar PM2,5. Nedan visas grafer över uppmätta dygnsmedelvärden av partiklar och kvävedioxid de senaste två veckorna samt antalet dygn halterna har varit högre än respektive normvärde hittills i år. Som jämförelse visas även mätresultat från regional bakgrundsmiljö i Norr Malma utanför Norrtälje (landsbygd).

För placering och beskrivning av mätstationen, se “SLB-analys pågående mätningar” under Luftövervakning. För att läsa mer om miljökvalitetsnormer, se Miljökvalitetsnormer.

Data interaktivt