GävleGävle

I Gävle mäts partiklar (PM2.5, PM10) och kväveoxider (NOx, NO, NO2 ) i gatunivå vid Staketgatan 22. Nedan visas grafer över uppmätta dygnsmedelvärden av partiklar och kvävedioxid de senaste två veckorna samt antalet dygn halterna har varit högre än respektive normvärde hittills i år. Som jämförelse visas även mätresultat från regional bakgrundsmiljö i Norr Malma utanför Norrtälje (landsbygd).

För placering och beskrivning av mätstationen, se “SLB-analys pågående mätningar” under Luftövervakning. För att läsa mer om miljökvalitetsnormer, se Miljökvalitetsnormer.

Data interaktivt