GävleGävle

I Gävle mäts partiklar (PM10) och kväveoxider (NOx, NO, NO2 ) i gatunivå vid Södra Kungsgatan 12. Nedan visas grafer över uppmätta dygnsmedelvärden av partiklar, PM10 och kvävedioxid, NO2 de senaste två veckorna samt antalet dygn halterna har varit högre än respektive normvärde hittills i år. Som jämförelse visas även mätresultat från regional bakgrundsmiljö i Norr Malma utanför Norrtälje (landsbygd).

För placering och beskrivning av mätstationen, se “SLB-analys pågående mätningar” under Luftövervakning. För att läsa mer om miljökvalitetsnormer, se Miljökvalitetsnormer.

Data interaktivt