Vindanalys (Vindkomfort)

Kartering av vindkomfort för ny och förändrad bebyggelse

Med hjälp av CFD-beräkningar kan SLB-analys utreda på vilket sätt ny eller förändrad bebyggelse förstärker eller försvagar vinden inom ett område. Syftet kan vara att skapa ett gott vindklimat i områden där människor förväntas vistas under längre stunder.

I en stadsmiljö är höga vindhastigheter ofta förknippade med att vinden kontinuerligt ändrar riktning. Detta sker eftersom bebyggelsen skapar gradienter i luftflödet vilket generar turbulens. Vinden kan även förstärkas när luften tvingas passera genom trånga gaturum. Vid tät bebyggelse blir det därmed viktigt att utvärdera hur de planerade byggnaderna kan påverka vindhastigheten på gator och torg där människor förväntas vistas. En vindkomfortstudie från SLB-analys ger svar på hur vinden förstärks och försvagas inom det utredda området och ger även svar på om vindklimatet inom området uppfyller svenska och internationella gränsvärden för vindkomfort. Vi kan även ge förslag på samt utreda åtgärder som förbättrar vindkomforten i utsatta områden. Utredningen genomförs med så kallad CFD-teknik för att beräkna vinden inom ett område med hänsyn tagen till topografi och byggnader. Nedan följer några exempel på produkter vi kan ta fram i samband med en vindkomfortutredning.

Kartlägga vindförstärkning
Vindförstärkning beräknas för att se hur vinden inom det utredda området förhåller sig till den bakgrundsvind som skulle råda på platsen utan bebyggelse. Syftet är att utreda på vilket sätt eventuell ny bebyggelse förstärker eller försvagar flödet av luft i området. Resultat presenteras oftast på fotgängarnivå, två meter ovan mark, och visas för en eller flera utvalda vindriktningar.

Modellerad förstärkning av vind i samband med en vindkomfortsutredning

Modellerad förstärkning av vind i samband med en vindkomfortsutredning.

Uppskatta om området uppfyller kriterier för vindkomfort
Denna produkt är en kombination av simulerade och uppmätta vindhastigheter och används för att beräkna andelen av tiden under ett år då ett visst gränsvärde överskrids. Resultatet jämförs med internationellt vedertagna tröskelnivåer som inte bör överskridas beroende på vilken aktivitet som planeras för området. Resultatet kan presenteras för hela året, eller för utvalda säsonger.

Föreslå och utreda åtgärder som förbättrar vindklimatet
SLB-analys kan ge förslag på åtgärder som kan förbättrar vindkomforten i ett område. Sådana åtgärder skulle till exempel kunna vara en annan utformning av planområdet eller så kan vi utreda flera olika planförslag. Vi kan även peka på platser som kan vara lämpliga för så kallad läplantering av träd, och dessutom kan vi med hjälp av CFD-teknik utreda effekten av sådana läplanteringar genom att simulera hur flödet av luft påverkas av träd och buskar.


Video: Exempel på ett simulerat flöde av luft i ett område med tät bebyggelse. Simuleringen visar vindhastigheten två meter ovan mark för att illustrera var förstärkning respektive försvagning sker av ett stabilt bakgrundsflöde.

Kontaktinformation

Kristina Eneroth
08 508 28 178
kristina.eneroth@slb.nu eller info@slb.nu

Referensuppdrag

Veddesta 1, Järfälla
Vindkomfortutredning för omfattande ny bebyggelse
Järfälla kommun, 2018

Timotejen, Stockholm
Vindkomfortkartering för förändrad bebyggelse
SSM Fastigheter AB, 2015