Gotland

Visby

I Visby mäts partiklar med fraktionerna PM10 och PM2,5 i gaturum på Österväg 17.
Nedan presenteras grafer över dygnshalter av PM10.

För att se placering av mätstationen se Luftövervakning. För att läsa mer om miljökvalitetsnormer, se Miljökvalitetsnormer.

Data interaktivt