Södertälje


Södertälje

I Södertälje mäts partiklar (PM10) och kväveoxider (NOx, NO, NO2) i gatunivå vid Turingegatan 26. Halter av partiklar (PM10) mäts även i gatunivå vid Stockholmsvägen (Birkakorset). Nedan visas grafer över uppmätta dygnsmedelvärden av partiklar, PM10 och kvävedioxid, NO2 de senaste två veckorna samt antal dygn halterna har varit högre än respektive normvärde hittills i år.

Som jämförelse visas resultat från PM10-mätningar i Stockholm, dels urban bakgrundsmiljö i taknivå vid Torkel Knutssonsgatan, dels i gatunivå på Hornsgatan. Mätresultat visas även för regional bakgrundsmiljö i Norr Malma utanför Norrtälje (landsbygd).

För beskrivning och placering av mätstationen, se “SLB-analys pågående mätningar”  under Luftövervakning. För att läsa mer om miljökvalitetsnormer, se Miljökvalitetsnormer.

Data interaktivt