Luften idag


Luften idag

Nedan visas dagens halter av partiklar (PM10 och PM2.5), kvävedioxid (NO2) och ozon (O3) vid de fasta mätstationerna i gatunivå samt i urban och regional bakgrundsmiljö. Klicka på de stationer du vill jämföra i diagrammet. För en översiktskarta och beskrivning av mätstationerna, se Luftövervakning. För att se antalet uppmätta värden över norm- och målvärden för PM10 och NO2 hittills i år, se Miljökvalitetsnormer.


Fler stationer

Teckenförklaring
Höga (> 50 ug/m3)
Ganska höga (35-50 ug/m3)
Måttliga (25-35 ug/m3)
Låga (< 25 ug/m3)
Prognos för Stockholms innerstadsgator
Idag
Kommer ca kl. 14
I morgon
Kommer ca kl. 14

PM10 anges som massan av partiklar med en diameter mindre än 10 µm (1 μm = en tusendels millimeter). Största bidraget kommer från uppvirvlade partiklar som bildas vid slitage av vägbanor, däck och bromsar. Förbränningspartiklar från till exempel vägtrafikens avgaser har mycket mindre massa än slitagepartiklarna och ger därför oftast ett litet bidrag till halterna av PM10. Intransport av partiklar från utsläpp utanför regionen har stor betydelse och utgör ungefär hälften av den urbana bakgrundshalten av PM10. Grova partiklar ökar framförallt risken för luftvägssjukdomar. Höga partikelhalter kan orsaka hjärt- och kärlsjukdomar samt försämrad utveckling av lungfunktionen hos barn.

Tillbaka

Teckenförklaring
Höga (> 50 ug/m3)
Ganska höga (35-50 ug/m3)
Måttliga (25-35 ug/m3)
Låga (< 25 ug/m3)

PM10 anges som massan av partiklar med en diameter mindre än 10 µm (1 μm = en tusendels millimeter). Största bidraget kommer från uppvirvlade partiklar som bildas vid slitage av vägbanor, däck och bromsar. Förbränningspartiklar från till exempel vägtrafikens avgaser har mycket mindre massa än slitagepartiklarna och ger därför oftast ett litet bidrag till halterna av PM10. Intransport av partiklar från utsläpp utanför regionen har stor betydelse och utgör ungefär hälften av den urbana bakgrundshalten av PM10. Grova partiklar ökar framförallt risken för luftvägssjukdomar. Höga partikelhalter kan orsaka hjärt- och kärlsjukdomar samt försämrad utveckling av lungfunktionen hos barn.

Teckenförklaring
Höga (> 25 ug/m3)
Ganska höga (17-25 ug/m3)
Måttliga (9-17 ug/m3)
Låga (< 9 ug/m3)

PM2.5 anges som massan av partiklar med en diameter mindre än 2,5 µm (1 μm = en tusendels millimeter). Största bidraget kommer från förorenad luft som transporteras in från andra länder. Lokala förbränningspartiklar från till exempel vägtrafikens avgaser har mycket liten massa och ger därför ett litet bidrag till halterna av PM2.5. Intransport av partiklar från utsläpp utanför regionen utgör ungefär tre fjärdedelar av den urbana bakgrundshalten av PM2.5.

Fler stationer

Teckenförklaring
Höga (> 60 ug/m3)
Ganska höga (48-60 ug/m3)
Måttliga (36-48 ug/m3)
Låga (< 36 ug/m3)
Prognos för Stockholms innerstadsgator
Idag
Låga halter
I morgon
Låga halter

Utsläpp av kväveoxider sker framförallt vid förbränningsprocesser, till exempel från motorfordon och energianläggningar. I luften omvandlas kvävemonoxiden till kvävedioxid i reaktioner med bland annat ozon. Kvävedioxid har negativa effekter på luftvägarna, såsom irritation och nedsatt lungfunktion. Personer med astma är särskilt utsatta.

Tillbaka

Teckenförklaring
Höga (> 60 ug/m3)
Ganska höga (48-60 ug/m3)
Måttliga (36-48 ug/m3)
Låga (< 36 ug/m3)

Utsläpp av kväveoxider sker framförallt vid förbränningsprocesser, till exempel från motorfordon och energianläggningar. I luften omvandlas kvävemonoxiden till kvävedioxid i reaktioner med bland annat ozon. Kvävedioxid har negativa effekter på luftvägarna, såsom irritation och nedsatt lungfunktion. Personer med astma är särskilt utsatta.

Marknära ozon bildas i luften till följd av fotokemiska reaktioner där kväveoxider och olika kolväten ingår. Ozonhalterna styrs väldigt lite av lokala utsläpp eftersom tidsskalan för ozonbildning är många timmar. De högsta halterna av ozon uppkommer vanligtvis under vår och sommar i samband med intransport av förorenad luft från kontinenten. Ozonhalter är generellt sett lägre i tätorterna än på landsbygden, vilket beror på att ozonet bryts ned av kväveoxider som släpps ut från vägtrafiken.

Den realtidsdata som visas i figuren ovan är preliminär och har inte genomgått ordinarie kvalitetsgranskning. Felaktiga värden kan därför visas emellanåt.