karta

Luftföroreningskartor

Luftföroreningskartor

På kartorna nedan visas halter i utomhusluften av partiklar, PM10, och kvävedioxid, NO2. Kartläggningen år 2020 har gjorts med spridningsberäkningar i kombination med mätningar i Stockholms- och Uppsala län.

Halterna jämförs med miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål till skydd för människors hälsa. Kartorna samt normvärden och målvärden finns för olika medelvärdestider, vilka man kan välja i de olika flikarna.

Vad gäller normvärden för både PM10 och NO2 är dygnsmedelvärdet svårast att klara. För målvärden är årsmedelvärdet svårast att klara för PM10 och timmedelvärdet för NO2. Nivåer för dygns- och timmedelvärdet avser skydd vid korttidsexponering av höga halter medan årsmedelvärdet avser skydd vid långtidsexponering vid till exempel bostäder.

Kartläggningen avser situationen år 2020 som ett meteorologiskt och utsläppsmässigt normalt år, vilket exkluderar effekter av minskad trafikmängd och bättre luftkvalitet till följd av restriktionerna under coronapandemin. Halterna gäller två meter över mark eller gata.

I kartfönstret går att söka på gatuadress, stad eller stadsdel. Tidigare kartläggning 2015  omfattande ett större område återfinns längre ned.

Vid användning av haltkartorna ska det tydligt framgå att de är framtagna av SLB-analys på uppdrag av Östra Sveriges Luftvårdsförbund.


Beräknad årsmedelhalt av partiklar (PM10) för ett normalt utsläppsår 2020. Normvärdet som ska klaras är 40 ug/m3 (mikrogram per kubikmeter). Miljökvalitetsmålet är 15 ug/m3 (mikrogram per kubikmeter).

0-10
10-15
15-20
20-28
28-40
> 40 ug/m3

Viktig information: Haltkartan ger en översiktlig bild av halterna av partiklar, PM10 inom Östra Sveriges Luftvårdsförbunds verksamhetsområde. På en del platser behövs förfinade beräkningar som mer detaljerat tar hänsyn till effekter på luftomblandningen av till exempel byggnader och speciella topografiska förhållanden. Planeras exploatering i områden med höga halter måste kompletterande utredningar göras med hänsyn till kommande bebyggelse och förändrad trafiksituation.

Beräknad halt av partiklar (PM10) för det 36:e värsta dygnet för ett normalt utsläppsår 2020. Normvärdet som ska klaras är 50 ug/m3 (mikrogram per kubikmeter). Miljökvalitetsmålet är 30 ug/m3 (mikrogram per kubikmeter).

12-14
14-16
16-18
18-20
20-25
25-30
30-35
35-50
> 50 ug/m3

Viktig information: Haltkartan ger en översiktlig bild av halterna av partiklar, PM10 inom Östra Sveriges Luftvårdsförbunds verksamhetsområde. På en del platser behövs förfinade beräkningar som mer detaljerat tar hänsyn till effekter på luftomblandningen av till exempel byggnader och speciella topografiska förhållanden. Planeras exploatering i områden med höga halter måste kompletterande utredningar göras med hänsyn till kommande bebyggelse och förändrad trafiksituation.

Beräknat årsmedelhalt av kvävedioxid (NO2) för ett normalt utsläppsår 2020. Normvärdet som ska klaras är 40 ug/m3 (mikrogram per kubikmeter). Miljökvalitetsmålet är 20 ug/m3 (mikrogram per kubikmeter).

0-5
5-10
10-15
15-20
20-26
26-32
32-40
> 40 ug/m3

Viktig information: Haltkartan ger en översiktlig bild av halterna av kvävedioxid, NO2 inom Östra Sveriges Luftvårdsförbunds verksamhetsområde. På en del platser behövs förfinade beräkningar som mer detaljerat tar hänsyn till effekter på luftomblandningen av till exempel byggnader och speciella topografiska förhållanden. Planeras exploatering i områden med höga halter måste kompletterande utredningar göras med hänsyn till kommande bebyggelse och förändrad trafiksituation.

Beräknad halt av kvävedioxid (NO2) för det 8:e värsta dygnet för ett normalt utsläppsår 2020. Normvärdet som ska klaras är 60 ug/m3 (mikrogram per kubikmeter). Det finns inget miljömål definierat för dygnsmedelvärdet av NO2.

9-12
12-15
15-18
18-24
24-30
30-36
36-48
48-60
> 60 ug/m3

Viktig information: Haltkartan ger en översiktlig bild av halterna av kvävedioxid, NO2 inom Östra Sveriges Luftvårdsförbunds verksamhetsområde. På en del platser behövs förfinade beräkningar som mer detaljerat tar hänsyn till effekter på luftomblandningen av till exempel byggnader och speciella topografiska förhållanden. Planeras exploatering i områden med höga halter måste kompletterande utredningar göras med hänsyn till kommande bebyggelse och förändrad trafiksituation.

Beräknad halt av kvävedioxid (NO2) för den 176:e värsta timmen för ett normalt utsläppsår 2020. Normvärdet som ska klaras är 90 ug/m3 (mikrogram per kubikmeter). Miljökvalitetsmålet är 60 ug/m3 (mikrogram per kubikmeter).

0-10
10-20
20-30
30-40
40-54
54-60
60-72
72-90
> 90 ug/m3

Viktig information: Haltkartan ger en översiktlig bild av halterna av kvävedioxid, NO2 inom Östra Sveriges Luftvårdsförbunds verksamhetsområde. På en del platser behövs förfinade beräkningar som mer detaljerat tar hänsyn till effekter på luftomblandningen av till exempel byggnader och speciella topografiska förhållanden. Planeras exploatering i områden med höga halter måste kompletterande utredningar göras med hänsyn till kommande bebyggelse och förändrad trafiksituation.

Beräknad årsmedelhalt av partiklar (PM10) för utsläppsåret 2015. Normvärdet som ska klaras är 40 ug/m3 (mikrogram per kubikmeter). Miljökvalitetsmålet är 15 ug/m3 (mikrogram per kubikmeter).

0-10
10-15
15-20
20-28
28-40
> 40 ug/m3

Viktig information: Haltkartan ger en översiktlig bild av halterna av partiklar, PM10 inom Östra Sveriges Luftvårdsförbunds verksamhetsområde. På en del platser behövs förfinade beräkningar som mer detaljerat tar hänsyn till effekter på luftomblandningen av till exempel byggnader och speciella topografiska förhållanden. Planeras exploatering i områden med höga halter måste kompletterande utredningar göras med hänsyn till kommande bebyggelse och förändrad trafiksituation.

Beräknad halt av partiklar (PM10) för det 36:e värsta dygnet för utsläppsåret 2015. Normvärdet som ska klaras är 50 ug/m3 (mikrogram per kubikmeter). Miljökvalitetsmålet är 30 ug/m3 (mikrogram per kubikmeter).

12-14
14-16
16-18
18-20
20-25
25-30
30-35
35-50
> 50 ug/m3

Viktig information: Haltkartan ger en översiktlig bild av halterna av partiklar, PM10 inom Östra Sveriges Luftvårdsförbunds verksamhetsområde. På en del platser behövs förfinade beräkningar som mer detaljerat tar hänsyn till effekter på luftomblandningen av till exempel byggnader och speciella topografiska förhållanden. Planeras exploatering i områden med höga halter måste kompletterande utredningar göras med hänsyn till kommande bebyggelse och förändrad trafiksituation.

Beräknat årsmedelhalt av kvävedioxid (NO2) för utsläppsåret 2015. Normvärdet som ska klaras är 40 ug/m3 (mikrogram per kubikmeter). Miljökvalitetsmålet är 20 ug/m3 (mikrogram per kubikmeter).

0-5
5-10
10-15
15-20
20-26
26-32
32-40
> 40 ug/m3

Viktig information: Haltkartan ger en översiktlig bild av halterna av kvävedioxid, NO2 inom Östra Sveriges Luftvårdsförbunds verksamhetsområde. På en del platser behövs förfinade beräkningar som mer detaljerat tar hänsyn till effekter på luftomblandningen av till exempel byggnader och speciella topografiska förhållanden. Planeras exploatering i områden med höga halter måste kompletterande utredningar göras med hänsyn till kommande bebyggelse och förändrad trafiksituation.

Beräknad halt av kvävedioxid (NO2) för det 8:e värsta dygnet för utsläppsåret 2015. Normvärdet som ska klaras är 60 ug/m3 (mikrogram per kubikmeter). Det finns inget miljömål definierat för dygnsmedelvärdet av NO2.

9-12
12-15
15-18
18-24
24-30
30-36
36-48
48-60
> 60 ug/m3

Viktig information: Haltkartan ger en översiktlig bild av halterna av kvävedioxid, NO2 inom Östra Sveriges Luftvårdsförbunds verksamhetsområde. På en del platser behövs förfinade beräkningar som mer detaljerat tar hänsyn till effekter på luftomblandningen av till exempel byggnader och speciella topografiska förhållanden. Planeras exploatering i områden med höga halter måste kompletterande utredningar göras med hänsyn till kommande bebyggelse och förändrad trafiksituation.

Beräknad halt av kvävedioxid (NO2) för den 176:e värsta timmen för utsläppsåret 2015. Normvärdet som ska klaras är 90 ug/m3 (mikrogram per kubikmeter). Miljökvalitetsmålet är 60 ug/m3 (mikrogram per kubikmeter).

0-10
10-20
20-30
30-40
40-54
54-60
60-72
72-90
> 90 ug/m3

Viktig information: Haltkartan ger en översiktlig bild av halterna av kvävedioxid, NO2 inom Östra Sveriges Luftvårdsförbunds verksamhetsområde. På en del platser behövs förfinade beräkningar som mer detaljerat tar hänsyn till effekter på luftomblandningen av till exempel byggnader och speciella topografiska förhållanden. Planeras exploatering i områden med höga halter måste kompletterande utredningar göras med hänsyn till kommande bebyggelse och förändrad trafiksituation.