karta

Luftföroreningskartor

Vad visar kartorna?

Luftföroreningskartorna nedan ger en översiktlig bild av halterna i utomhusluften av partiklar, PM10, och kvävedioxid, NO2.

Kartläggningen har gjorts med spridningsberäkningar i kombination med mätningar av luftföroreningshalter och avser situationen ett meteorologiskt och utsläppsmässigt normalt år.
Haltkartorna avser år 2020 för Stockholm, Uppsala, Gävleborg och Södermanlands län, och år 2022 för Östergötland och Gotlands län.
Effekter av minskad trafikmängd och bättre luftkvalitet till följd av restriktionerna under coronapandemin har inte tagits med i dessa beräkningar. Halterna gäller två meter över mark eller gata.

Hur används kartorna?

Luftföroreningskartorna används av offentlig sektor och förvaltningar men även av privatpersoner som är intresserade av luftkvalitén. I kartfönstret går det att söka på stad, stadsdel, gata och gatuadress. Kartorna går även att ta del av i mobil, dator och platta.

Behov av mer detaljerade beräkningar

På en del platser behövs förfinade beräkningar som mer detaljerat tar hänsyn till effekter av luftomblandning vid till exempel byggnader samt speciella topografiska förhållanden. Vid exploatering i områden med höga halter måste kompletterande utredningar göras med hänsyn till kommande bebyggelse och förändrad trafiksituation.

Så gör du:

Välj först län i flikarna ovanför kartan. Välj sedan aktuell luftförorening och medelvärdestid, till exempel “PM10 dygn” genom symbolen “Lagerlista”. Visa endast ett lager i taget. Under “Teckenförklaring” framgår haltintervallen och i “Galleri för baskartor” ändras bakgrundskartan. Zooma med knapparna plus och minus.

Rätt att använda kartorna

Vid användning av luftföroreningskartorna ska det tydligt framgå att de är framtagna av SLB-analys på uppdrag av Östra Sveriges Luftvårdsförbund.

Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmålet “Frisk luft”

Vad gäller normvärden för både PM10 och NO2 är dygnsmedelvärdet svårast att klara. För målvärden är årsmedelvärdet svårast att klara för PM10 och timmedelvärdet för NO2.

Nivåer för dygns- och timmedelvärdet avser skydd vid korttidsexponering av höga halter medan årsmedelvärdet avser skydd vid långtidsexponering vid till exempel bostäder.

Hur är kartorna framtagna?

Luftföroreningskartorna är framtagna av SLB-analys vid Miljöförvaltningen i Stockholm på uppdrag av Östra Sveriges Luftvårdsförbund.

Rapporter:

Kartläggning av luftföroreningshalter i Södermanlands och Gävleborgs län. Beskrivning av spridningsberäkningar för halter av partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2) år 2020
Kartläggning av luftföroreningshalter i Stockholms och Uppsala län. Beskrivning av spridningsberäkningar för halter av partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2) år 2020.
Luftkvalitetsberäkningar för kontroll av miljökvalitetsnormer Modeller, emissionsdata, osäkerheter och jämförelser med mätningar