karta

Luftföroreningskartor

Luftföroreningskartor

Kartorna som följer visar beräknade års- och dygnsmedelvärden för partiklar, PM10 och kvävedioxid, NO2, samt timmedelvärden för NO2 med 2015 års utsläpp. Kartorna omfattar Östra Sveriges Luftvårdsförbunds område i Stockholms-, Södermanlands-, Gävleborgs- och Uppsala län. Beräkningarna baseras på utsläpp och mätningar i regionen och halterna gäller två meter ovan mark för ett meteorologiskt normalt år. I kartfönstret går det att till exempel söka på gatuadress, stad eller stadsdel (zooma ut om halterna inte visas efter sökning).

Partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2) är de luftföroreningar som har de högsta nivåerna i jämförelse med miljökvalitetsnormerna till skydd för människors hälsa. De normvärden som är svårast att klara gäller för dygnsmedelvärdet av både partiklar och kvävedioxid och avser korttidsexponering vid höga halter.

Från hälsosynpunkt bör lägre haltnivåer än de juridiskt bindande miljökvalitetsnormerna nås och riksdagen har därför beslutat om miljökvalitetsmålet Frisk luft. Miljökvalitetsmål finns för alla tidsupplösningar förutom NO2 dygn. För PM10 är målvärdet för årsmedelvärde svårast att klara och för NO2 är målvärdet för timme svårast att klara i regionen.

Vid användning av haltkartorna ska det tydligt framgå att de är framtagna av SLB-analys på uppdrag av Östra Sveriges Luftvårdsförbund.


Beräknad årsmedelhalt av partiklar (PM10) för utsläppsåret 2015. Normvärdet som ska klaras är 40 ug/m3 (mikrogram per kubikmeter). Miljökvalitetsmålet är 15 ug/m3 (mikrogram per kubikmeter).

0-10
10-15
15-20
20-28
28-40
> 40 ug/m3

Viktig information: Haltkartan ger en översiktlig bild av halterna av partiklar, PM10 inom Östra Sveriges Luftvårdsförbunds verksamhetsområde. På en del platser behövs förfinade beräkningar som mer detaljerat tar hänsyn till effekter på luftomblandningen av till exempel byggnader och speciella topografiska förhållanden. Planeras exploatering i områden med höga halter måste kompletterande utredningar göras med hänsyn till kommande bebyggelse och förändrad trafiksituation.

Beräknad halt av partiklar (PM10) för det 36:e värsta dygnet för utsläppsåret 2015. Normvärdet som ska klaras är 50 ug/m3 (mikrogram per kubikmeter). Miljökvalitetsmålet är 30 ug/m3 (mikrogram per kubikmeter).

12-14
14-16
16-18
18-20
20-25
25-30
30-35
35-50
> 50 ug/m3

Viktig information: Haltkartan ger en översiktlig bild av halterna av partiklar, PM10 inom Östra Sveriges Luftvårdsförbunds verksamhetsområde. På en del platser behövs förfinade beräkningar som mer detaljerat tar hänsyn till effekter på luftomblandningen av till exempel byggnader och speciella topografiska förhållanden. Planeras exploatering i områden med höga halter måste kompletterande utredningar göras med hänsyn till kommande bebyggelse och förändrad trafiksituation.

Beräknat årsmedelhalt av kvävedioxid (NO2) för utsläppsåret 2015. Normvärdet som ska klaras är 40 ug/m3 (mikrogram per kubikmeter). Miljökvalitetsmålet är 20 ug/m3 (mikrogram per kubikmeter).

0-5
5-10
10-15
15-20
20-26
26-32
32-40
> 40 ug/m3

Viktig information: Haltkartan ger en översiktlig bild av halterna av kvävedioxid, NO2 inom Östra Sveriges Luftvårdsförbunds verksamhetsområde. På en del platser behövs förfinade beräkningar som mer detaljerat tar hänsyn till effekter på luftomblandningen av till exempel byggnader och speciella topografiska förhållanden. Planeras exploatering i områden med höga halter måste kompletterande utredningar göras med hänsyn till kommande bebyggelse och förändrad trafiksituation.

Beräknad halt av kvävedioxid (NO2) för det 8:e värsta dygnet för utsläppsåret 2015. Normvärdet som ska klaras är 60 ug/m3 (mikrogram per kubikmeter). Det finns inget miljömål definierat för dygnsmedelvärdet av NO2.

9-12
12-15
15-18
18-24
24-30
30-36
36-48
48-60
> 60 ug/m3

Viktig information: Haltkartan ger en översiktlig bild av halterna av kvävedioxid, NO2 inom Östra Sveriges Luftvårdsförbunds verksamhetsområde. På en del platser behövs förfinade beräkningar som mer detaljerat tar hänsyn till effekter på luftomblandningen av till exempel byggnader och speciella topografiska förhållanden. Planeras exploatering i områden med höga halter måste kompletterande utredningar göras med hänsyn till kommande bebyggelse och förändrad trafiksituation.

Beräknad halt av kvävedioxid (NO2) för den 176:e värsta timmen för utsläppsåret 2015. Normvärdet som ska klaras är 90 ug/m3 (mikrogram per kubikmeter). Miljökvalitetsmålet är 60 ug/m3 (mikrogram per kubikmeter).

0-10
10-20
20-30
30-40
40-54
54-60
60-72
72-90
> 90 ug/m3

Viktig information: Haltkartan ger en översiktlig bild av halterna av kvävedioxid, NO2 inom Östra Sveriges Luftvårdsförbunds verksamhetsområde. På en del platser behövs förfinade beräkningar som mer detaljerat tar hänsyn till effekter på luftomblandningen av till exempel byggnader och speciella topografiska förhållanden. Planeras exploatering i områden med höga halter måste kompletterande utredningar göras med hänsyn till kommande bebyggelse och förändrad trafiksituation.