Luftövervakning


Bild2

Luftövervakning och andra mätningar

SLB-analys mäter både halter av luftföroreningar och meteorologiska parametrar vid ett flertal stationer i och utanför Stockholmsregionen (se karta nedan). De uppmätta luftföroreningshalterna orsakas delvis av lokala utsläppskällor: främst vägtrafik, men även industrier, energiproduktion och sjöfart. Halterna påverkas också av regionala utsläppskällor samt av intransport av förorenad luft utanför regionen och från andra länder. Olika meteorologiska förhållanden avgör hur luftföroreningarna sprids.

Mätningar av luftföroreningar sker främst på platser som representerar den allmänna luft- kvaliteten (bakgrundsluften) och på särskilt utsatta ställen (till exempel trafikerade gaturum).
Uppgifterna används bland annat för att:

  • jämföra med lagstadgade miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål till skydd av människors hälsa
  • få information om trender och haltvariationer
  • verifiera modellberäkningar
  • följa upp effekter av åtgärder som har vidtagits för att minska hälso- och miljöpåverkan.

SLB-analys pågående mätningar

SLB-analys mäter kontinuerligt utomhusluften på många platser i Stockholms stad men även i andra kommuner inom Östra Sveriges Luftvårdsförbund. Mätningar görs också på uppdrag utanför Luftvårdsförbundet samt inom olika forsknings- och åtgärdsprojekt. Förutom luftföroreningshalter och meteorologiska parametrar mäter SLB-analys kontinuerligt trafikflöden och hastigheter på Hornsgatan samt trafikbuller på Sveavägen och i Observatorielunden i Stockholms innerstad. Nedan visas en karta över SLB-analys pågående mätningar och en beskrivning av de fasta mätstationerna.