Luftkvalitetsutredningar

Luftkvalitetsutredningar

SLB-analys kan med hjälp av enklare eller mer avancerade spridningsmodeller utreda om ny planläggning kommer att uppfylla gränsvärdena för luftkvalitet, samt ge förslag på åtgärder som förbättrar luftkvaliteten i utsatta områden. Vi utreder och utvärderar även på vilket sätt nya anläggningar (vägar, industrier, energianläggningar etc.) påverkar luftföroreningshalterna och befolkningens hälsa i området.

SLB-analys använder olika typer av meteorologiska spridningsmodeller för att erhålla högsta kvalitet i utredningarna. Ibland krävs att modellerna tar hänsyn till hur byggnader, broar och tunnelmynningar påverkar omblandningen av luft, och därmed luftföroreningshalterna, i ett planområde. Beroende på komplexitet i utredningen har vi därför en rad olika spridningsmodeller att tillgå, allt från enklare gaturumsmodeller till avancerade tredimensionella CFD-modeller. Nedan följer några exempel på produkter vi kan ta fram i samband med en luftkvalitetsutredning.

Exempel på luftkvalitetsutredning med avancerad CFD-teknik.

Exempel på luftkvalitetsutredning med avancerad CFD-teknik.

Utreda konsekvenser för luftkvaliteten
En luftkvalitetsutredning ger svar på om miljökvalitetsnormerna enligt miljöbalken och miljökvalitetsmålen för Frisk luft klaras vid en planerad utbyggnad eller ny exploatering. En utredning kan även ge svar på frågor som “Vad händer med föroreningshalterna om vi byter bränsle i våra förbränningsanläggningar?” eller “Kommer den nya byggnaden uppfylla kriterierna för certifierad miljöbyggnad avseende kvävedioxid?”.

Föreslå och utreda åtgärder för att förbättra luftkvaliteten
SLB-analys kan även ge förslag på åtgärder som kan förbättra luftkvaliteten i ett område. Sådana åtgärder skulle till exempel kunna vara en annan utformning av planområdet eller så kan vi utreda flera olika planförslag. Vi kan även peka på platser som kan vara lämpliga för luftintag.

Kontaktinformation

Kristina Eneroth
08 508 28 178
kristina.eneroth@slb.nu eller info@slb.nu

Referensuppdrag

SLB-analys genomför uppemot 50 luftkvalitetsutredningar per år. Nedan följer exempel på några uppdrag vi genomfört.

Timotejen, Stockholm
CFD-beräkningar för halter av partiklar och kvävedioxid för ny och förändrad bebyggelse vid LM Ericssons gamla kontorsbyggnad.
ALM Equity AB, 2015

Slussen bussterminal, Stockholm
CFD-beräkningar för utsläpp av luftföroreningar från ny bussterminal.
Tyréns, Stockholms stad, 2015

Valhallavägen, Stockholm
CFD-beräkningar för halter av partiklar och kvävedioxid för ny bebyggelse längs Valhallavägen.
Exploateringskontoret, Stockholms stad, 2015

Slakthusområdet, Stockholm
Spridnings- och gaturumsberäkningar för halter av partiklar och kvävedioxid vid ny exploatering.
Exploateringskontoret, Stockholms stad, 2015

Kyrkvikens förskola, Nacka
Spridningsberäkningar för halter av partiklar och kvävedioxid vid tillfällig förskola.
Nacka kommun, 2015