Sundbyberg
Sundbyberg

I Sundbyberg mäts PM10, PM2,5, NO, NOx och NO2 i gaturum på Tulegatan 9.
Nedan presenteras grafer över dygnshalter av PM10, NO2 och antal dygn med halter över miljökvalitetsnorm. Som referens visas även gaturmshalter från Hornsgatan, urban bakgrund i Stockholm och regional bakgrund norr om staden från Norr Malma.

För att se placering av mätstationen se Luftövervakning. För att läsa mer om miljökvalitetsnormer, se Miljökvalitetsnormer.

Data interaktivt