Sundbyberg


Sundbyberg

I Sundbyberg mäts partiklar (PM10, PM2,5) och kväveoxider (NOx, NO, NO2) i gatunivå vid Tulegatan 9. Nedan visas grafer över uppmätta dygnsmedelvärden av partiklar, PM10 och kvävedioxid, NO2 de senaste två veckorna samt antal dygn halterna har varit högre än respektive normvärde hittills i år.

Som jämförelse visas resultat från mätningar i Stockholm, dels urban bakgrundsmiljö i taknivå vid Torkel Knutssonsgatan, dels i gatunivå på Hornsgatan samt regional bakgrundsmiljö i Norr Malma utanför Norrtälje (landsbygd).

För placering och beskrivning av mätstationen, se “SLB-analys pågående mätningar” Luftövervakning. För att läsa mer om miljökvalitetsnormer, se Miljökvalitetsnormer.

Data interaktivt