Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer och jämförelse med normvärden

Partiklar, PM10, och kvävedioxid, NO2, är de luftföroreningar som har de högsta nivåerna i Stockholmsregionen idag i jämförelse med miljökvalitetsnormerna till skydd för människors hälsa (SFS 2010:477). Respektive normvärde som är svårast att klara gäller för dygnsmedelvärden och avser korttidsexponering vid höga halter.

Nedan visas antalet dygn med halter av PM10 och NO2 över respektive normvärde vid mätstationerna hittills under året. För NO2 visas dessutom antalet timmar med halter över normvärdet för timmedelvärde. För att miljökvalitetsnormen ska överskridas under året måste antalet dygn överstiga 35 för PM10 och 7 för NO2. Antalet timmar för NO2 måste överstiga 175. Klicka på de stationer du vill jämföra.

Nedan jämförs årets antal värden med halter över norm med totala antalet för de två föregående åren.
Dygnsmedelvärdet på 50 ug/m3 får inte överskridas mer än 35 gånger per kalenderår.
* Mätningarna startade 1 mars 2023
** Mätplatsen flyttad från Råsundavägen till Enköpingsvägen under sommaren 2024

Nedan jämförs årets antal värden med halter över norm med totala antalet för de två föregående åren.
Dygnsmedelvärdet på 60 ug/m3 får inte överskridas mer än 7 gånger per kalenderår.
* Mätningarna pausade under sommaren 2024 p.g.a. fasadrenovering
** Mätningarna startade 1 mars 2023
*** Mätplatsen flyttad från Råsundavägen till Enköpingsvägen under sommaren 2024

Nedan jämförs årets antal värden med halter över norm med totala antalet för de två föregående åren.
Timmedelvärdet på 90 ug/m3 får inte överskridas mer än 175 gånger per kalenderår.
* Mätningarna pausade under sommaren 2024 p.g.a. fasadrenovering
** Mätningarna startade 1 mars 2023
*** Mätplatsen flyttad från Råsundavägen till Enköpingsvägen under sommaren 2024Läs också om

Miljökvalitetsmål