Linköping
Linköping

I Linköping mäts PM10, PM2,5, NO, NOx och NO2 i gaturum Hamngatan 16.
Nedan presenteras grafer över dygnshalter av PM10, NO2 och antal dygn med halter över miljökvalitetsnorm. Som referens visas även urban bakgrund från Norrköping.

För att se placering av mätstationen se Luftövervakning. För att läsa mer om miljökvalitetsnormer, se Miljökvalitetsnormer.

Data interaktivt