Utsläppsdatabaser

Bild1

Utsläppsdatabaser

Utsläppen av luftföroreningar inom Östra Sveriges Luftvårdsförbunds område kartläggs och beskrivs i utsläppsdatabaser. Dessa databaser är grunden i arbetet med luftkvalitet och utgör indata till modellberäkningar av luftföroreningshalter samt kan användas som underlag för uppföljning av utsläppsmål. I databasen finns detaljerade beskrivningar av emissioner från bland annat vägtrafiken, energisektorn, industrin och sjöfarten. I Stockholmsregionen är vägtrafiken den största källan till luftföroreningar. Utsläppen innehåller bland annat kväveoxider, kolväten samt avgas- och slitagepartiklar.

Varje år uppdateras luftvårdsförbundets utsläppsdatabas med de aktuella utsläppen av luftföroreningar i regionen. För vägtrafikens utsläpp skapas även scenario-databaser avseende framtida fordonssammansättning och emissionsfaktorer. Därmed finns utsläppsdatabaser både historiskt och framåt i tiden.

Utsläppen inom Östra Sveriges Luftvårdsförbund redovisas årligen i rapporter som återfinns under rubriken “Rapporter” ovan. I rapporterna redovisas totala och sektorvisa utsläpp av olika ämnen per kommun och för olika län.