Norrköping
Norrköping

I Norrköping mäts PM10, PM2,5, NO, NOx och NO2 i gaturum (Kungsgatan 32) och urban bakgrund uppe på taket vid Trädgårdsgatan 21.
Nedan presenteras grafer över dygnshalter av PM10, NO2 och antal dygn med halter över miljökvalitetsnorm.

För att se placering av mätstationen se Luftövervakning. För att läsa mer om miljökvalitetsnormer, se Miljökvalitetsnormer.

Data interaktivt