Norrköping


Norrköping

I Norrköping mäts partiklar (PM10, PM2,5) och kväveoxider (NOx, NO, NO2) i gatunivå vid Kungsgatan 32 och i urban bakgrundsmiljö i taknivå vid Trädgårdsgatan 21.
Nedan visas grafer över uppmätta dygnsmedelvärden av partiklar, PM10 och kvävedioxid, NO2 de senaste två veckorna samt antal dygn halterna har varit högre än respektive normvärde hittills i år.

För beskrivning och placering av mätstationen, se “SLB-analys pågående mätningar” under Luftövervakning. För att läsa mer om miljökvalitetsnormer, se Miljökvalitetsnormer.

Data interaktivt