Uppsala


Uppsala

I Uppsala mäts partiklar (PM10, PM2.5) och kväveoxider (NOx, NO, NO2) i gatunivå vid Kungsgatan 67 och i urban bakgrundsmiljö i taknivå vid Dragarbrunnsgatan 23. Nedan visas grafer över uppmätta dygnsmedelvärden av partiklar, PM10 och kvävedioxid, NO2 de senaste två veckorna samt antalet dygn halterna har varit högre än respektive normvärde hittills i år. Som jämförelse visas även mätresultat från regional bakgrundsmiljö i Norr Malma utanför Norrtälje (landsbygd).

För beskrivning och placering av mätstationen, se “SLB-analys pågående mätningar”  under Luftövervakning. För att läsa mer om miljökvalitetsnormer, se Miljökvalitetsnormer.

Data interaktivt