Miljökvalitetsmål

Miljökvalitetsmål och jämförelse med målvärden

Från hälsosynpunkt bör lägre haltnivåer än de juridiskt bindande miljökvalitetsnormerna nås. Riksdagen har därför beslutat om miljökvalitetsmålet Frisk luft (www.miljomal.se). I jämförelse med miljökvalitetsmålet har partiklar, PM10, och kvävedioxid, NO2, de högsta nivåerna i Stockholmsregionen idag. De målvärden som är svårast att klara gäller för årsmedelvärdet av PM10 och för timmedelvärden av NO2.

Nedan visas antalet dygn PM10-halterna och antalet timmar NO2-halterna har varit högre än respektive målvärde vid mätstationerna hittills under året. Som jämförelse visas även antalet, summerat per år, för de två föregående åren.

Dygnsmedelvärdet på 30 ug/m3 får inte överskridas mer än 35 gånger per kalenderår.
* Mätningarna startade 1 mars 2023
** Mätplatsen flyttad från Råsundavägen till Enköpingsvägen under sommaren 2024

Timmedelvärdet på 60 ug/m3 får inte överskridas mer än 175 gånger per kalenderår.
* Mätningarna pausade under sommaren 2024 p.g.a. fasadrenovering
** Mätningarna startade 1 mars 2023
*** Mätplatsen flyttad från Råsundavägen till Enköpingsvägen under sommaren 2024

Läs också om

Miljökvalitetsnormer