nPETS – nano Particle Emissions from the Transport Sector

nPETS är ett EU projekt inom ramen för programmet “Smart, green and integrated tramnsport” (Horisont 2020).

Projektet behandlar:

  • de biologiska processerna som leder till negativa effekter av nanopartiklar (<100 nm) på människor och djur och
  • utvärderar om och vilken variation av dessa effekter som finns beroende på partiklarnas storlek, kemiska innehåll och partiklarnas form och
  • kopplar effekterna med specifika utsläppskällor till en förståelse och kvantifiering av riskerna med olika typer av transportrelaterade partikelskällor (både avgaser och icke avgaser, från väg, järnväg, luftfart och sjöfart) samt
  • utvärderar betydelsen av olika åtgärder inom detta område på folkhälsan och medborgarnas välbefinnande

Läs mer på projektets websida.