Fossilfri fordonsflotta i Stockholm – betydelse för luftkvalitet och hälsa

2017-06-26

SLB-analys har genomfört ett forskningsprojekt tillsammans med Umeå universitet där man tittat på framtidens fossilfria fordonsflotta och jämfört utsläppen från denna med både dagens fordonsflotta samt en fossil fordonsflotta år 2035. Fokus har legat på kombinationen av olika fossilfria drivmedel istället för att enbart titta på ett bränsle och utifrån detta försökt hitta den mest optimala bränslemixen för att uppnå både klimat- och hälsovinster. Studien omfattar utsläppen från de vanligaste fossilfria bränslena som används i Sverige idag.

Rapporten visar att luftkvaliteten i Stockholms län kommer att förbättras rejält till år 2035 med omställningen till fossilfritt samt skärpta gränser för hur mycket bensin- och dieselfordon tillåts släppa ut i verklig körning. En stor del av de minskade utsläppen kan tillskrivas teknikutveckling, styrmedel samt hårdare utsläppskrav. I dag räknar man med att cirka 430 personer dör i förtid årligen på grund av avgasutsläppen i länet. Enligt studien kan upp till 54 personer i Stockholms län räddas från förtida död årligen på grund av minskade utsläpp av hälsofarliga föroreningar från trafiken mellan 2015 och 2035 vid byte till fossilfritt. Den största hälsonyttan ses då man satsar på el och biogas som majoritet i den fossilfria flottan. Man ser även tendenser på en negativ hälsonytta om en större andel av fordonen körs på biodiesel. Dock finns det ganska stora osäkerheter kring hälsopåverkan av utsläppen från biodieselfordon. En mycket viktig och avgörande faktor för haltminskningen och hälsonyttan är andelen elfordon och hur snabbt dessa kommer att växa på marknaden.

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Rapporten “Fossilfri fordonsflotta i Stockholm – betydelse för luftkvalitet och hälsa”