Ny rapport om Essingeledens halter

2019-03-19

I en ny rapport från SLB-analys utvärderas luftföroreningshalterna längs Essingeleden i Stockholm och hur de har förändrats över tid. År 2017 och 2018 överskreds miljökvalitetsnormen för kvävedioxid, NO2, vid båda av Trafikverkets mätstationer. Däremot klarades normvärden för partiklar, PM10. Minskningen av PM10 beror på minskad användning av dubbdäck och dammbindningsåtgärder. Vid Lilla Essingen passerar ungefär 137 000 fordon per dygn, vilket gör den till Sveriges mest trafikerade väg.

Essingeleden – en sammanställning av halter, åtgärder och konsekvenser essingeleden