Hur var luften i Stockholm år 2017?

2018-04-10

I rapporten “Luften i Stockholm – Årsrapport 2017” redovisas resultat från förra årets mätningar av luftföroreningar och meteorologi i Stockholms stad. Stadens luftkvalitet har förbättrats de senaste 50 åren, men trots detta behöver fler åtgärder vidtas för att minimera inverkan på Stockholmarnas hälsa.

För fjärde året i rad, klaras miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10) vid samtliga av stadens mätstationer. Den största källan till PM10 i Stockholm är från slitage från vägbanan, främst från dubbdäck. Sedan vintersäsongen 2013/2014 har staden genom dammbindning och städning lyckats få ner halterna, samtidigt som dubbdäcksanvändningen har minskat. För att klara miljökvalitetsnormen utan dammbindning måste andelen fordon med dubbdäck minska ytterligare.

År 2017 uppmättes rekordlåga halter av kvävedioxid (NO2) vid flera av stadens gatustationer. Miljökvalitetsnormen för NO2 klarades på Sveavägen, Norrlandsgatan och Folkungatan, medan normen överskreds på Hornsgatan och vid Trafikverkets mätstation intill E4/E20 på Lilla Essingen. Årets ovanligt låga halter av NO2 kan delvis vara resultatet av gynnsamma meteorologiska förhållanden, men troligtvis har även infasning av renare fordon med strängare avgaskrav bidragit till nedgången. Vägtrafik är den största lokala källan till NO2. För att klara miljökvalitetsnormen och miljökvalitetsmålen för NO2 i hela staden måste utsläppen från vägtrafiken minska ytterligare.

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Rapporten “Luften i Stockholm – Årsrapport 2017”