Ny rapport om exponering för luftföroreningar inom Östra Sveriges Luftvårdsförbunds område

2018-04-19

Östra Sveriges Luftvårdsförbund beslutade att som tilläggsprogram för år 2016 genomföra beräkningar av befolkningens exponering för luftföroreningar. Utifrån tidigare genomförda spridningsberäkningar av luftföroreningshalten av kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10) i Stockholms, Uppsala, Södermanlands och Gävleborgs län redovisas befolkningsviktad exponering samt hur stor andel av befolkningen inom Östra Sveriges Luftvårdsförbund som utsätts för halter över gällande miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål.

Med stöd av risksamband från epidemiologiska studier kan man skatta luftföroreningarnas bidrag till ökad dödlighet i länen. Utifrån de befolkningsviktade medelvärdena har antal förtida dödsfall skattats baserat på relativa risker för exponering av kvävedioxid eller partiklar (PM10). Kvävedioxid används som indikator för motoravgaser.

I beräkningen av förtida dödsfall har antagits ett risksamband på 4,3 % ökad risk per 10 μg/m3 PM10. När kvävedioxid används som indikator har antagits 7 % ökad risk per 10 μg/m3 NO2.

Används risksamband med kvävedioxid som indikator beräknas ca 1000 förtida dödsfall per år i Stockholms län och ca 60 – 90 förtida dödsfall per år och län i Uppsala, Södermanland och Gävleborgs län.

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Rapporten “Exponering för luftföroreningar inom Östra Sveriges Luftvårdsförbund”