Hur var luften i Uppsala, Södertälje, Botkyrka, Sollentuna och Gävle 2017?

2018-05-18

I rapporten “Luftkvalitet inom Östra Sveriges Luftvårdsförbund. Mätresultat år 2017” redovisas resultat och analyser från förra årets mätningar av luftföroreningar och meteorologi inom Luftvårdsförbundet.
I rapporten redovisas resultat från följande mätningar i gatunivå:
• Stockholm (E4/E20 Lilla Essingen)
• Uppsala (Kungsgatan)
• Gävle (Södra Kungsgatan)
• Botkyrka (Hågelbyleden)
• Södertälje (Turingegatan och Birkakorset)
• Sollentuna (E4 Häggvik, Ekmans väg, Töjnaskolan och Eriksbergsskolan).

Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid, NO2 till skydd för människors hälsa överskreds år 2017 vid mätstationen E4/E20 Lilla Essingen i Stockholm, Kungsgatan i Uppsala, E4 Häggvik i Sollentuna och Turingegatan i Södertälje. Normen klarades vid Hågelbyleden i Botkyrka och Södra Kungsgatan i Gävle. Miljökvalitetsnormen för partiklar, PM10 till skydd för människors hälsa klarades vid alla mätstationerna förutom vid Kungsgatan i Uppsala. Normen för partiklar, PM2.5 klarades vid alla mätstationerna.

Miljökvalitetsnormen för marknära ozon, O3 till skydd för människors hälsa överskreds år 2017 både i urban bakgrundsluft i taknivå vid Torkel Knutssongatan i Stockholm och vid den regionala bakgrundsstationen i Norr Malma utanför Norrtälje. Miljökvalitetsnormen till skydd för växtlighet klarades.

De striktare miljökvalitetsmålen till skydd för människors hälsa klarades inte vid någon mätstation för kvävedioxid. För PM10 klarades målvärdena vid mätstationerna i Gävle och Sollentuna (E4 Häggvik).

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Rapporten “Luftkvalitet inom Östra Sveriges Luftvårdsförbund. Mätresultat år 2017.”