Luften i Stockholm år 2023

2024-04-10

Den nya årsrapporten för luften i Stockholm 2023, visar att luftkvaliteten för de flesta luftföroreningar ligger inom godkända nivåer, men för att nå miljömålen och kommande skärpta lagkrav måste utsläppen minska ytterligare.

Alla miljökvalitetsnormer klarades förutom kolmonoxid på Sveavägen och ozon i taknivå vid Torkel Knutssonsgatan på Södermalm.

Inom kort skärper EU de lagstadgade nivåerna för halter av luftföroreningar med tanke på dagens kunskap om hur människors hälsa påverkas och då särskilt känsliga grupper. Detta görs för att forskningen har påvisat negativa hälsoeffekter vid allt lägre nivåer. För Sveriges del innebär det att skarpare miljökvalitetsnormer ska nås till år 2030.

Rapporten finns att läsa här.

Läs mer om Stockholmsluften på Miljöbarometern.