Forskningsprojekt avslutat och sammanställt i ny rapport

2022-11-23

SLB-analys har tillsammans med ACES vid Stockholms universitet och Karolinska institutet, på uppdrag av Naturvårdsverket och inom ramen för nationell miljöövervakning, medverkat i forskningsprojektet “Screening av hälsofarliga ämnen och toxiciteten av partiklar (PM10)”. Projektet har finansierats av Naturvårdsverket.

Syftet med screeningstudien var att kartlägga tids- och rumslig variation i oxidativ stress, PAH, oxy-PAH och nitro-PAH förknippade med partiklar (PM10). En viktig fråga som analyserades var om det finns någon relation mellan toxicitet och halterna av de ämnen som analyseras (PAH, oxy-PAH och nitro-PAH). Vidare studerades om toxiciteten korrelerar med sotpartikelhalterna. Bakgrunden till projektet är den bristande kunskapen om vilka kemiska komponenter i partiklarna som har störst inverkan på toxiciteten och hälsoeffekterna.

Partiklar <10 μm samlades in på tre platser: regional bakgrund (Norunda, ca 3 mil norr om Uppsala), urban bakgrund (Södermalm, Stockholm) och vid en trafiknära plats intill motorvägen, E4/E20 vid Hallunda mellan Stockholm och Södertälje. Resultaten visar en tydlig årsvariation med högst halter av PAH (totalt 45 föreningar) och oxy-PAH (totalt 10 föreningar) under vintermånaderna november och december på samtliga provtagningsplatser. Generellt ses en högre oxidativ potential (större risk för högre toxicitet hos partiklarna) för prover insamlade under vinterperioden. Högst halter av total PAH uppmättes i Hallunda följt av Södermalm och sedan Norunda under samtliga månader.

Den relativa sammansättningen av olika PAH och oxy-PAH hos partiklarna skiljer inte så mycket mellan regional och urban bakgrundsluft men avviker mer för den trafiknära platsen (Hallunda). Skillnaden i sammansättningen i Hallunda kan karaktäriseras av flertalet oxy-PAH:er, en svavelinnehållande PAH, och PAH-föreningarna koronen, antantren och pyren, vilka kan utgöra bra markörer för trafikens utsläpp.

Länk till rapporten kommer inom kort och målet är att resultaten även ska publiceras i vetenskaplig tidskrift under 2022.