Kontroll av luftkvaliteten på skolgårdar

2022-11-23

På uppdrag av Östra Sveriges Luftvårdsförbund utför SLB luftmätningar på skolgårdar med syfte att kontrollera och säkerställa god luftkvalitet där barnen vistas under skoltid. Mätningarna genomförs i utomhusluften och omfattar partiklar (PM10) och kväveoxider.

Jenny Lindvall på SLB analys har tidigare i år presenterat det tilläggsprogram som Östra Sveriges Luftvårdsförbund har valt för år 2022 och 2023. Den intresserade kan ladda ner presentationen här. I presentationen kan man se att mätningar ska ske på ytterligare en skola och förhoppningen är att dessa mätningar kommer igång under nästa år.

Just nu är mätningarna i gång på Oxbacksskolan i Södertälje, som har barn från förskoleklasser upp till mellanstadiet. Mätningarna kommer pågå under vinterhalvåret 2022/2023.