Stadens luftkvalitet i fokus i media

2022-11-17

Under veckan har media genom flera inslag uppmärksammat luftkvaliteten vid Stockholms innerstadsgator. Lars Burman på SLB-analys berättar för SVT Nyheter att luften på Hornsgatan är den renaste på 30 år. Lars har jobbat med luftmätningar i över 20 år och säger att det är en enorm skillnad på luftkvaliteten idag jämfört med när han började jobba som miljöutredare.

Sedan 2016 har halterna av kvävedioxid från bilavgaser i Stockholms innerstad halverats och sedan år 2020 klarar staden EU:s lagkrav på hur höga kvävedioxidhalterna får vara. Inom några år är dock skärpa miljökrav att vänta då EU har föreslagit sänkta gränsvärden för både kvävedioxid och partiklar. Detta är ett viktigt steg mot att ytterligare förbättra luftkvaliteten för medborgarna i staden. Även Lars poängterar betydelsen av ett fortsatt arbete mot ännu lägre halter av luftföroreningar eftersom dagens utsläppsnivåer fortfarande påverkar människors hälsa negativt.