Luften i Stockholm 2019

2020-04-22

Nu har mätningarna av luftföroreningar utvärderats och resultatet år 2019 samt trender finns i rapporten Luften i Stockholm. Årsrapport 2019. Miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10) klarades vid Stockholms stads fasta mätstationer på Hornsgatan, Sveavägen, Folkungagatan och S:t Eriksgatan samt vid Trafikverkets fasta mätstationer vid E4/E20 (Lilla Essingen och Skonertvägen). Att PM10-halterna har gått ned i Stockholm är en effekt av stadens arbete med att minska spridningen av vägdamm genom att lägga ut dammbindande medel på gator i innerstaden. Minskningen beror också på att användningen av dubbdäck har minskat och att luften som transporteras in till Stockholm har blivit renare.

Även miljökvalitetsnormen för kvävedioxid (NO2) klarades vid stadens fasta mätstationer år 2019. För Hornsgatan var det första gången sedan mätningarna påbörjades i början av 1990-talet. Antalet höga dygnsmedelvärden år 2019 på Hornsgatan, liksom vid E4/E20 Lilla Essingen, tangerade det tillåtna antalet enligt Luftkvalitetsförordningen (2010:477). Däremot överskreds miljökvalitetsnormen för NO2 vid Trafikverkets andra mätstation vid E4/E20 Skonertvägen år 2019. De senaste tre åren har lägre halter av kvävedioxid mätts upp vid stadens gatustationer. Det tros bero på att diesel- och bensinpersonbilar har börjat att minska samtidigt som elbilar och elhybridbilar blivit allt fler. Den tunga trafiken har också minskat sina utsläpp av kväveoxider.

Förutom lagstadgade miljökvalitetsnormer finns nationella mål för vilken luftkvalitet som krävs för att skydda människors hälsa. Miljökvalitetsmålen klarades inte vid någon mätstation både vad gäller partiklar, PM10 och kvävedioxid. Däremot klarades målvärden för partiklar, PM2.5.
DSC_4754edit-full8