Utredning om Kungsgatans höga NO2-halter

2020-05-18

På uppdrag av Uppsala kommun har SLB-analys kartlagt vilka fordon som bidrar mest till de höga halterna av kvävedioxid som mäts upp vid mätstationen mittemot Resecentrum, Kungsgatan 67. Under ungefär en månads tid hösten 2019 registrerades ca 224 000 fordon med sensorer. Fordonen på Kungsgatan kategoriserades efter fordonstyp, bränsle, euroklass och totalvikt (tunga lastbilar) samt utsläpp av kväveoxider enligt emissionsmodellen HBEFA 4.1. Utifrån de olika fordonskategoriernas utsläpp gjordes beräkningar för hur olika åtgärder och trafikförändringar påverkar halterna av kvävedioxid och möjligheterna att nå miljökvalitetsnormen och miljökvalitetsmålen. Även meteorologins och fotokemins inverkan på halterna samt förväntad utveckling till år 2025 och 2030 analyserades i rapporten.

Se rapporten här.