Luften i Stockholm 2020

2021-05-25

Resultatet av mätningarna av luftkvalitet i Stockholms stad år 2020 – samt jämförelser med tidigare år – finns nu att läsa i rapporten Luften i Stockholm 2020.

Mätresultatet år 2020 jämförs med juridiskt bindande miljökvalitetsnormer om högsta tillåtna halter av luftföroreningar i utomhusluften samt med vägledande miljökvalitetsmål till skydd för människors hälsa, antagna av Sveriges riksdag.

Under år 2020 gjorde pandemin med covid-19 att trafiken och utsläppen av luftföroreningar minskade. Året var dessutom ovanligt varmt och blåsigt. Dessa för luftkvaliteten gynnsamma förhållandena gjorde att de flesta luftföroreningshalterna i staden var låga. Undantaget var halterna av marknära ozon som gynnades av det varma vädret och att utsläppen av kväveoxider var lägre än tidigare år.

Miljökvalitetsnormer enligt luftkvalitetsförordningen (2010:477) överskreds år 2020 för marknära ozon och kolmonoxid. Miljökvalitetsnormer för kvävedioxid, NO2, och partiklar, PM10, klarades vid alla mätstationerna. Vid några av dessa klarades även miljökvalitetsmålen.