Mätstation etablerad i Gävle

2021-12-17

På uppdrag av Gävle kommun har en ny kontinuerlig mätstation etablerats i centrala staden invid Staketgatan 22. De halter av luftföroreningar som mäts är kväveoxider (NOx), kvävedioxid (NO2) samt partiklar (PM10 och PM2.5).

Staketgatan 22, Gävle. Mätning i gaturum av partiklar (PM10, PM2.5) och kväveoxider, NO2, NOx). Gävle kommun.