Luften i Stockholm 2021

2022-04-26

Resultatet av mätningarna av luftkvalitet i Stockholms stad år 2021 – samt jämförelser med tidigare år – finns nu att läsa i rapporten Luften i Stockholm 2021.

Mätresultatet år 2021 jämförs med juridiskt bindande miljökvalitetsnormer om högsta tillåtna halter av luftföroreningar i utomhusluften samt med vägledande miljökvalitetsmål till skydd för människors hälsa, antagna av Sveriges riksdag.

I jämförelse med år 2020 var vägtrafiken – som är den största källan till utsläpp av luftföroreningar i staden – tillbaka på mer normala nivåer även om pandemin med covid-19 pågick under året. Dessutom var meteorologin – som bestämmer hur luftföroreningarna sprids och späds – mer normal.

Lagstadgade miljökvalitetsnormer enligt luftkvalitetsförordningen (2010:477) överskreds år 2021 för marknära ozon. Miljökvalitetsnormer för kvävedioxid, NO2, och små partiklar (PM10 och PM2.5) klarades vid alla mätstationer. Vid några av dessa klarades även de strängare miljökvalitetsmålen.