Luften i Stockholm år 2022

2023-04-21

Den nya årsrapporten för luften i Stockholm 2022, visar att luftkvaliteten för de flesta luftföroreningar ligger inom godkända nivåer. För att nå miljömålen och kommande skärpta lagkrav måste dock utsläppen minska ytterligare.

Halterna av kvävedioxid har länge varit ett problem i Stockholm men de senaste 5-6 åren ses tydliga förbättringar vid mätstationerna. Det beror på att fordonsparken i Stockholm snabbt har elektrifierats, från ungefär var tjugonde bil år 2017 till var fjärde bil i nuläget, samtidigt som de smutsigare dieselbilarna blivit färre. Även bland tunga fordon har utsläppen minskat då hårda avgaskrav gäller i den miljözon som omfattar nästan hela innerstaden.

Halterna av partiklar, PM10, var högre 2022 än på flera år beroende på att mycket vägdamm som ansamlats under vintern virvlade upp i luften under våren när vägbanorna torkade upp. Bidragande till detta var ovanligt lite nederbörd som kunde skölja bort dammet från vägarna.

EU är på gång att skärpa de lagstadgade nivåerna för luftföroreningar med tanke på dagens kunskap om hur luftföroreningar påverkar människors hälsa och då särskilt känsliga grupper.

Rapporten finns att läsa här.

Läs mer om Stockholmsluften på Miljöbarometern.