Sammanställning av mätresultat 2022

2023-05-25

Resultat för mätningarna av luftkvalitet år 2022 inom Östra Sveriges Luftvårdsförbund finns nu sammanställt, dels i en kortversion med mätresultat i gatunivå, dels i en fullständig årsredovisning inklusive mätningar ovan tak samt meteorologiska mätningar. Förutom jämförelser med miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål jämförs mätresultatet år 2022 med Världshälsoorganisationen, WHO:s nya riktvärden till skydd för människors hälsa. De nya riktlinjerna som baseras på aktuell hälsoforskning ligger till grund för den revidering av EU:s luftkvalitetsdirektiv som pågår. Mätresultatet år 2022 jämförs även med EU-kommissionens förslag till nya gränsvärden.

Kortversionen finns att läsa här. Fullständig årsrapport finns r.