Miljözon klass 3 i city utvärderad

2023-12-05

Stockholms stads målsättning är att luftkvaliteten ska förbättras ytterligare och att Världshälsoorganisationen, WHO:s riktvärden till skydd för människors hälsa ska klaras. För att påskynda omställningen till en renare fordonsflotta införs miljözon klass 3 i ett område i city 31 december 2024. Det innebär att i stort sett endast renodlade elbilar tillåts. SLB-analys beräkningar av miljözonen visar att luftkvaliteten förbättras om reglerna följs. Halterna av kvävedioxid minskar och på många gator innebär det att WHO:s riktvärden klaras år 2025. Analyserna av partiklar, PM10, visar att halterna minskar om dubbdäcksförbud införs i miljözonen.

SLB-analys utvärdering.

Trafikkontorets tjänsteutlåtande och konsekvensanalys.