Utökade partikelmätningar i Visby

2024-02-02

Under våren utökas mätningarna i Visby med två nya platser på motsatt sida av Norra Hansegatan (nr 15 och nr 16). Syftet är att tydligare kunna se vägtrafikens haltbidrag av partiklar, PM10, men även att jämföra de båda sidorna samt utvärdera effekten av olika åtgärder mot höga halter av PM10 (sandning med krossad granit och utökade städinsatser med gatusopning).  

Sedan år 2021 mäter SLB-analys på uppdrag av Region Gotland halter av partiklar (PM10 och PM2.5) vid mätplats Österväg, längre söderut på Norra Hansegatan. Mätplatsen Österväg är främst påverkad av lokalt haltbidrag av partiklar från vägtrafiken på Norra Hansegatan, men sannolikt också av uppvirvlat damm från intilliggande sandade parkeringsytor.

Visby

Sedan årsskiftet mäts även partiklar (PM10 och PM2.5) invid Visbyleden (väg 148). Mätplatsen Rävhagen bekostas av väghållaren Trafikverket.