Nya haltkartor för år 2020

2021-02-17

SLB-analys har på uppdrag av Luftvårdsförbundet tagit fram haltkartor för Stockholms- och Uppsala län för år 2020. Kartläggningen omfattar halter av partiklar, PM10, och kvävedioxid, NO2, och har gjorts med spridningsberäkningar i kombination med mätningar i de båda länen. Halterna jämförs med miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål till skydd för människors hälsa. Kartläggningen avser situationen år 2020 som ett meteorologiskt och utsläppsmässigt normalt år, vilket exkluderar effekter av minskad trafikmängd och bättre luftkvalitet till följd av restriktionerna under coronapandemin.

Kartläggning för övriga län inom Luftvårdsförbundet planeras till år 2021 (Gävleborgs- och Södermanlands län) och år 2022 (Östergötlands län och Region Gotland).

Kartor med halter av luftföroreningar finns här.

Rapport som beskriver och sammanfattar kartläggningen finns här.