Överskridande av normen för kolmonoxid

2023-08-23

Halterna av kolmonoxid i Stockholm är överlag väldigt låga, förutom vid tillfällen då många veteranbilar utan katalysator samlas. Vid det årliga motorevenemanget längs Sveavägen lördagen den 5 augusti 2023 ökade halterna av kolmonoxid kraftigt. Vid stadens fasta mätstation på Sveavägen 59 uppmättes ett medelvärde under 8 timmar på 10,7 mikrogram per kubikmeter luft. Detta innebar att den lagstadgade miljökvalitetsnormen och EU-gränsvärdet till skydd för människors hälsa på 10 mikrogram per kubikmeter överskreds. Gränsvärdet har överskridits många gånger förr på Sveavägen, men detta var första gången sedan ett åtgärdsprogram för att minska utsläppen antogs år 2020.

Kolmonoxid är en gas som bildas vid ofullständig förbränning av kolbaserade bränslen. Höga halter av kolmonoxid i luften kan försämra människors syreupptagning. Det påverkar framförallt personer med nedsatt lungfunktion eller hjärtsjukdom. Naturvårdsverket har underrättats om överskridandet.