Problembeskrivning inför åtgärdsprogram

2022-06-27

Inför revidering av åtgärdsprogram för kvävedioxid, NO2, och partiklar, PM10, i Stockholms län har en problembeskrivning tagits fram på uppdrag av Länsstyrelsen.

I rapporten beskrivs följande:

• Omfattning av överskridande av miljökvalitetsnormer för NO2 och PM10 i länet.

• Befolkningsexponering för NO2 och PM10.

• Halter vid skyddsvärda objekt (skolor och förskolor).

• Relevanta utsläppskällor och förväntad utveckling.

• Hur halterna av NO2 och PM10 i länet har förändrats sedan år 2010.

• Luftföroreningarnas ursprung och väderleksförhållanden.

• Genomförda förbättringsåtgärder och bedömda effekter.