Aktiv trafikstyrning för förbättrad luftkvalitet och minskad klimatpåverkan i utsatta stadsområden

Syftet med detta test- och demonstrationsprojektet är att undersöka om varierande hastighetsgränser och anpassad trafikinformation kan bidra till förbättrad luftkvalitet i utsatta bostadsområden längs med statligt vägnät. För att uppnå detta mål krävs flera analyser så att viktiga effekt-samband och relationer identifieras. Bland annat bör parametrar och tröskelvärden urskiljas som ett sådant system ska använda sig av samt vilka metoder och modeller som indikerar vilka effekter som kan förväntas. Analyser bör även utmynna i slutsatser om de metoder och modeller som urskiljs är tillräckliga för att uppfylla gällande miljökvalitetsnormer, miljömål och trafikala krav på utpekade vägsträckor. Dessa aspekter är viktiga för att generalisera systemkonceptet till andra sträckor eller större geografiska områden.

Inom projektet studeras även andra effekter av ett potentiellt miljöstyrningssystem, som övriga lokala miljöeffekter, koldioxidutsläpp, framkomlighets- och trafiksäkerhetseffekter för att säkerställa utvecklingen mot social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. I ett fortsatt arbete kan detta användas för att väga de positiva lokala och allmängiltiga miljö- och hälsoeffekterna å ena sidan mot de eventuella kostnaderna i tidsförluster, implementering och drift å andra sidan i en samhällsekonomisk analys och beskrivning.

Genomförs i samarbete mellan SLB och Trafikverket.
Finansiär Trafikverket

Pågående projekt:

Åtgärder, emissioner:

Exponering och hälsa: