Aktiv trafikstyrning för förbättrad luftkvalitet och minskad klimatpåverkan i utsatta stadsområden

Under åren 2019 till och med 2022 genomfördes forsknings- och innovationsprojektet ”Aktiv trafikstyrning för förbättrad luftkvalitet och minskad klimatpåverkan utmed statligt vägnät”. Huvudsyftet har varit att utreda om trafikstyrning i form av varierande hastighetsgränser (VH) kan minska trafikens påverkan på luftkvalitet och klimatpåverkande utsläpp, samt hur trafikstyrning kan optimeras för att minska luftföroreningshalterna. Projektet har fokuserat på såväl luftföroreningar som PM10, PM2.5 och kväveoxider (NOx, NO2) samt emissioner av koldioxid CO2.
Projektet har genomförts med Trafikverket som finansiär. SLB-analys har haft en stor del i projektet genom att ansvara för både mätningar och analyser av luftföroreningshalterna samt analys av koldioxidutsläpp. Utöver Trafikverket och SLB-analys har även MOVEA deltagit.

Vägsträckan som har studerats är E4/E20 mellan trafikplats Hallunda och trafikplats Fittja i Botkyrka kommun. På den 2,7 km långa sträckan har varierande hastighetsgränser införts med början i mars år 2021. SLB-analys har under hela projektperioden genomfört mätningar mitt på denna teststräcka.

Projektet har genomförts i flera delmoment som har genererat flertalet rapporter.

Delmoment 1; Analys av luftkvalitetsdata före införandet av VH

Jämförelse av uppmätta halter med miljökvalitetsnormer och miljömål till skydd av människors hälsa samt påverkan av meteorologi. Två års mätningar före införandet av VH genererade två rapporter:
Analys av mätdata för 2019:
SLB 19:2020
Analys av mätdata för 2020:
SLB 15:2021

Delmoment 2; Analys av trafikdata före införandet av VH

Analys av trafikflöden och hastigheter före införandet av VH. Fordonssammansättningen analyserades noggrant med sensorer och kopplades till emissionsmodellen HBEFA för att ta fram emissioner för fordonstrafiken vid mätplatsen.
SLB 37:2020

Delmoment 3; Beräkningar av reella emissionsfaktorer för NOx

Genom att kombinera den detaljerade fordonssammansättningen, emissionerna från HBEFA samt de uppmätta halterna beräknades de verkliga emissionsfaktorerna för utsläpp av kväveoxider, NOx, på den aktuella vägsträckan. Dels före införandet av VH:
SLB 42:2020
Dels efter införandet av VH:
SLB 26:2022

Delmoment 4; Samlad analys av trafik och luftkvalitetsdata innan införandet av VH. Samt förslag på miljöbaserad trafikstyrning.

En samlad analys av trafik- och luftkvalitetsdata före införandet av variabel hastighet, samt förslag på formulering för miljöbaserad trafikstyrning och undersökning om SLB:s prognosmodell för luftföroreningar kunde användas operativt för miljöbaserad trafikstyrning.
SLB 6:2021

Delmoment 5; Förväntade effekter av införandet av VH.

Baserat på de uppmätta halterna samt de olika trafikparametrarna beräknades de teoretiska effekterna av införandet av VH.
SLB 48:2020

Delmoment 6; Analys av luftkvalitetsdata efter införandet av VH

Jämförelse av uppmätta halter med miljökvalitetsnormer och miljömål samt påverkan av meteorologi för 2021 års mätdata efter införandet av VH.
SLB 12:2022

Delmoment 7; Analys av trafikdata efter införandet av VH

Motsvarar delmoment 2, men efter införandet et VH. Visar skillnaden i hastighet, trafikflöde samt fordonssammansättning mellan före och efter införandet av VH.
SLB 22:2022

Delmoment 8; Samlad analys av trafik och luftkvalitetsdata efter införandet av VH

Analys av luftkvalitetsdata efter införandet av variabel hastighet och jämförelse med delmoment 5 och delmoment 6. Analyserar hur stor effekten av VH blev på halterna och emissionerna.
SLB 30:2022

Delmoment 9; Analys av övriga trafikala effekter till följd av införande av VH

Analys av trafiken som genomförts av Trafikverket och Movea.

Delmoment 10; Framtagning av riktlinjer för styrning av trafik efter luftkvalitetsparametrar

Baserat på de uppmätta halterna, beräkningarna samt erfarenheterna och slutsatserna i projektet så ges ett förslag på miljöstyrning av trafiken.
SLB 44:2022

Slutrapport

En sammanfattande slutrapport för hela projektet har tagits fram gemensamt av Trafikverket, SLB-analys och Movea.
Aktiv trafikstyrning för förbättrad luftkvalitet och minskad klimatpåverkan Utmed E4/E20, tpl Hallunda – Vårby backe, Botkyrka kommun

Pågående projekt:

Åtgärder, emissioner:

Exponering och hälsa: