Screening av hälsofarliga ämnen

Screening av hälsofarliga ämnen

SLB-analys medverkar i en screening av hälsofarliga ämnen och toxiciteten av partiklar (PM10). Det innefattar en kartläggning av tids- och rumslig variation i oxidativ stress, PAH, kinoner och nitro-PAH förknippade med partiklar (PM10). En fråga som ska analyseras är om det finns någon relation mellan toxicitet och halterna av de ämnen som analyseras (PAH, kinoner och nitro-PAH). Vidare kommer mätdata från fasta mätstationer som ingår i luftövervakningen inom ramen för Östra Sveriges luftvårdsförbund att ingå i utvärderingen av mätningarna. Exempelvis kan det vara intressant att se om toxiciteten korrelerar med ozon och sotpartikelhalterna.
I projektet deltar även Karolinska institutet och projektet leds av ACES vid Stockholms universitet. Det finansieras av Naturvårdsverket.

Pågående projekt:

Åtgärder, emissioner:

Exponering och hälsa: