Bättre metoder att beskriva hälsovinster av minskad luftföroreningsexponering från vägtrafik

Bättre metoder att beskriva hälsovinster av minskad luftföroreningsexponering från vägtrafik

Projektet innebär en samordning och vidareutveckling av nuvarande beräkningsmodell i ASEK avseende hälsokostnader för vägtrafikens luftföroreningar samt Trafikverkets modell för DALYs tillskrivna vägtrafikens luftföroreningar. Metoderna bygger idag på olika exponeringsmått och exponerings-responsantaganden för vilket projektet ska föreslå lösning som gör att beräkningarna kan göras med samma dataunderlag (främst befolkningsexponering) och så att resultaten baseras på samma antaganden (främst inkluderade exponerings-responssamband).

Projektet ska även föreslå hur ASEK respektive DALY-beräkningarna kan inkludera ytterligare hälsoeffekter (som motsvarar icke försumbara konsekvenser), samt föreslå metodik att hänsyn dels till befolkningens exponering på andra platser än vid bostaden (främst arbetsplats- och handelsområden), dels exponering under arbetspendling (särskilt oskyddade trafikanter).

Projektet är ett samarbete mellan SLB och Umeå universitet.
Finansiär: Trafikverket.

Pågående projekt:

Åtgärder, emissioner:

Exponering och hälsa: