CLARITY

CLARITY

CLARITY (Integrated Climate Adaptation Service Tools for Improving Resilience Measure Efficiency, http://www.clarity-h2020.eu/ ) handlar om att utnyttja, förädla och demonstrera nyttan av information från befintliga klimattjänster, d v s öppna data om dagens klimat liksom om väntade förändringar i framtiden (närmaste 30-50 åren). Stockholms stad är slutanvändare med fokus på hur staden kan göras mer långsiktigt hållbar och hur det med planering går att minska risker och konsekvenser av värmeböljor, skyfall och luftföroreningar. CLARITY kommer att utveckla ett redskap för att från öppna data i klimattjänster beräkna urbana indikatorer, t ex gällande grön infrastruktur. Staden representeras av Miljöförvaltningens avdelningar SLB analys, Miljöanalys och Plan och miljö. Projektet koordineras av Austrian Institute of technology (AIT, Österrike) och innefattar 17 partners. Det pågår under 3 år och har beviljats EU-medel via från Horisont 2020 programmet.

Mer om CLARITY kan läsas på miljöbarometerns sida CLARITY pilotprojekt skyfallshantering i City.

Pågående projekt:

Åtgärder, emissioner:

Exponering och hälsa: