EMIL

EMIL (Etiological Mechanisms of air pollution effects in the Infant Lung )

I projektet EMIL kommer det att undersökas hur exponering för höga halter av trafikrelaterade luftföroreningar under graviditeten och första levnadsmånaderna påverkar lungfunktionen hos spädbarn.

Nyfödda barn i Stockholms län kommer att rekryteras utifrån bosättning på gator med höga luftföroreningshalter. Rekryteringen av ca 100 högexponerade barn kommer startas under våren 2014 och pågå under två år. Vid 6 månaders ålder kommer det att tas blodprov och utföras lungfunktionsmätningar på barnen. Resultaten från de högexponerade barnen kommer att jämföras med en kontrollgrupp bestående av 100 lågexponerade barn.

SLB-analys roll i projektet är att ta fram underlag över områden och gator i Stockholms län med hög – respektive låg exponering av luftföroreningar.

Koordinator: Göran Pershagen, institutet för Miljömedicin, Karolinska institutet.

Finansiär: Formas.

Pågående projekt:

Åtgärder, emissioner:

Exponering och hälsa: