BAMSE

BAMSE (Barn – Allergi – Miljö – Stockholm – Epidemiologi)

BAMSE-projektet startade 1994 och har sedan dess följt mer än 4 000 barn födda 1994-1996 i förväg utvalda områden i Stockholms län. De har följts upprepade gånger med frågeformulär och undersökningar (vid 0, 1, 2, 4, 8, 12 och 16 år). Syftet med BAMSE-projektet är att ta reda på om luftföroreningar som barnet utsätts för påverkar risken att utveckla astma och allergier senare i livet. Tack vare studien har vi redan fått värdefull kunskap om hur miljön påverkar barns astma och allergi. Den ökade kunskapen gör det möjligt för oss att bromsa ökningen av astma och allergi, men också möjligheter att lindra symptomen av dem som lider.

BAMSE studien har just avslutat insamlingen av de 16 år övervakningsdata. Denna uppföljning bestod av både en enkät och en klinisk undersökning inklusive lungfunktion och allergitester. SLB-analys roll var att beräkna årliga halter kväveoxider (NOx), partiklar (PM10), svaveldioxid (SO2), kvävedioxid (NO2) och sot i utomhusluften för över 10 000 unika adresskoordinater i Stockholms och Uppsala län för perioden 1993-2013 .
Projektets hemsida: : http://camm.sll.se/var-verksamhet/projekt/bamse-studien/
Medverkande: Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting. Andra samarbetspartners är Astrid Lindgrens barnsjukhus, Sachsska barnsjukhuset samt EU-konsortiumet MeDALL.

Finansiärer: Stockholms läns landsting, Vårdalstiftelsen, Astma- och allergifonden, Hjärt-Lungfonden, Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm, Naturvårdsverket, Byggforskningsrådet, Vetenskapsrådet, FORTE (fd FAS), FORMAS samt EU-projektet MeDALL.

Pågående projekt:

Åtgärder, emissioner:

Exponering och hälsa: