SCAPIS

SCAPIS (Swedish CardioPulmonary bioImage Study)

SCAPIS en svensk vetenskaplig studie vars syfte är att förhindra hjärt-lungsjukdom. SCAPIS är den hittills största befolkningsstudien i Sverige inom hjärta, kärl och lungor. Genom att företa omfattande undersökningar av 30 000 slumpvis utvalda svenskar i åldern 50–64 år, byggs världens mest omfattande medicinska kunskapsbank. Denna kunskapsbank möjliggör nya forskningsgenombrott som syftar till att hitta riskmarkörer som visar vem som kan drabbas av exempelvis stroke, KOL, plötsligt hjärtstopp, hjärtinfarkt och andra hjärt- och lungsjukdomar. SCAPIS-projektet startade 2012 och i slutet av 2018 hade samtliga 30 000 deltagare blivit undersökta. Sex universitet och sex universitetssjukhus (Göteborg, Linköping, Malmö, Stockholm, Umeå och Uppsala) i samverkan leder och driver SCAPIS. Andra forskningsgrupper som studerar hjärt-kärlsjukdomar och KOL har öppen tillgång till SCAPIS-kohorten.
SLB-analys deltar i det nystartade nationella samarbetet ”SCAPIS-miljö” kring hälsorisker av miljöfaktorer. Det kommer leda till helt nya möjligheter att förstå mekanismerna för hur och varför vi blir sjuka av luftföroreningar, buller och brist på grönska. FORTE har beviljat forskningsmedel för studier av luftföroreningar och åderförkalkning (PI Leo Stockfelt) och metabola effekter av buller (PI Petter Ljungman), och fler separata ansökningar om till exempel lungeffekter av luftföroreningar och effekter av grönytor kommer att skickas in de kommande åren.
SLB-analys kommer göra exponeringsberäkningar av luftföroreningar för Stockholm och Uppsala, två av de ingående sex städerna i SCAPIS. Modellberäkningar för de övriga städerna kommer utföras av SMHI och Malmö Stad.
Huvudfinansiär av SCAPIS: Hjärt-Lungfonden. Övriga finansiärer: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Vinnova, Vetenskapsrådet samt universitetssjukhusen och universiteten själva.

Projektets hemsida finner ni här

Pågående projekt:

Åtgärder, emissioner:

Exponering och hälsa: