Bullerskärmar som åtgärd mot höga halter av luftföroreningar

De åtgärder som Trafikverket för närvarande har rådighet över för att minska exponering för luftföroreningar, samt de allvarliga hälsoeffekter som detta medför, räcker inte för att uppnå lagstadgade miljökvalitetsnormer (MKN) och preciseringar i miljökvalitetsmålet Frisk luft som reglerar höga halter av skadliga luftföroreningshalter. Höga skärmar skulle kunna vara ett åtgärdskomplement där rådande åtgärder inte är tillräckliga och/eller där det samtidigt råder en exponering för höga bullernivåer.

Projektet syftar till att med hjälp av mätningar och beräkningar undersöka höjd på och utformning av skärmar så att skärmar längs med högtrafikerade vägar minskar höga halter av luftföroreningar. Målen är att kvantifiera och ta fram förenklad modell för beräkning av betydelsen av skärmar för luftkvalitet längs med statligt vägnät, samt med hjälp av modell kartlägga befintliga och framtida sträckor där skärmar kan användas som åtgärd.

Inledningsvis genomförs en sammanställning av kunskapsläget baserat på en litteraturstudie med fokus på vetenskapliga publikationer under de senaste 20 åren. Baserat på slutsatser i litteraturstudien väljs lämpliga befintliga skärmar ut med olika höjd och utformning. Halter av partiklar, (PM10) kväveoxider (NO) och kvävedioxid (NO2) mäts och beräknas för utpekade skärmar. Halterna jämförs med MKN och preciseringar i miljökvalitetsmålet Frisk luft. Mätningarna valideras därefter med en enklare (Gaussisk) respektive en mer avancerad beräkningsmodell (CFD – Computational Fluid Dynamics). Beräkningar av luftföroreningshalter utförs då på olika avstånd från utpekade skärmar.
Om halterna sjunker tillfredsställande, alltså i förhållande till MKN och miljömål, så utförs en nationell kartläggning för att undersöka var det kan vara lämpligt med skärmar som en befintlig och framtida åtgärd. Denna kartläggning genomförs med den förenklade modellen som validerats i projektet. Mätningarna pågår under 3 månader vid varje skärm, varefter beräkningar utförs med enkel och avancerad modell. Resultaten och slutsatser presenteras i en skriftlig rapport och muntligt för berörda på Trafikverket.

Projektet genomförs av SLB i samarbete med Trafikverket. Finansiär: Trafikverket.

Pågående projekt:

Åtgärder, emissioner:

Exponering och hälsa: