SMURBS

SMart URBan Solutions for air quality, disasters and city growth

SLB-analys kommer bidra till ett Europeiskt Horizon 2020 projekt inom ramen för programmet ERA-planet (http://www.era-planet.eu/). Projektet kallas SMURBS (SMart URBan Solutions for air quality, disasters and city growth) och har som övergripande mål att bidra till att öka samhällets motståndskraft mot effekter av luftföroreningar, katastrofer, migration och andra faktorer som följer av urban tillväxt. SMURBS koordineras av National Observatory of Athens (NOA), Grekland och svensk projektledare är Christer Johansson, professor vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi vid Stockholms universitet och som även arbetar på SLB-analys.

SLB fokuserar på att utveckla och implementera prognoser över luftföroreningar och pollen med hänsyn till både lokala källor och intransport från andra länder. Syftet är att tillhandahålla information som är till hjälp för personer med speciellt känsliga luftvägar, främst astmatiker. Informationen skall vara till hjälp vad gäller exempelvis behovet av medicinering och för planering av utomhusaktiviteter. Det unika är att ta hänsyn till förekomsten av både pollen och luftföroreningar, eftersom båda dessa parametrar har stor betydelse för luftens kvalitet ur en astmatikers synvinkel. Prognoserna ska redovisas på kartor i form av ett hälsoindex, pollen- och luftföroreningshalterna. Nytta av prognoser kommer att utvärderas i form av en panelstudie med deltagande av astmatiker som även kommer föra dagbok över sina symptom.”

Kontaktperson: Christer Johansson

Pågående projekt:

Åtgärder, emissioner:

Exponering och hälsa: