COVID-19

COVID-19

Nedstängningen för Covid-19 minskade resandet och därmed utsläppen av såväl hälso- som klimatpåverkande föroreningar från både väg- och flygtrafik. Inga styrmedel skulle kunna åstadkomma så snabb och effektiv minskning globalt. Detta projekt syftar i del 1 till att kvantifiera lokala trafikförändringars betydelse för det urbana bidraget till halter och högupplöst befolkningsexponering i olika områden i Stockholmsregionen. Umeå universitet (UU) kommer i del 2 att beräkna direkta respektive långsiktiga hälsovinster samt genomföra en epidemiologisk analys av exponeringsminskningen. Projektet bygger på omfattande trafikräkningar och detaljerade data om förändringar i flöden av olika typer av fordon, både historiskt och under pandemin så att vi kan isolera effekterna av pandemin. De snabba förändringarna i trafiken under nedstängningen ger möjlighet att med justering för meteorologi och bakgrundsluft fastslå vilka faktiska förbättringar av luftkvaliteten som följer av minskade trafikflöden. Därigenom kan vi mycket säkrare beräkna de hälsovinster som skulle uppstå direkt och långsiktigt vid minskade utsläpp från trafiken, och vilka befolkningsgruppers hälsa som gynnas mest av förbättringarna utifrån känslighet och bostadsområde. Pandemin har drabbat inte bara Stockholm utan hela Sverige, men Stockholmsregionen är speciellt hårt drabbad. Vissa geografiska områden i Stockholms län har drabbats betydligt hårdare, och det finns skillnader mellan grupper beroende på födelseland.
Vid analyser av effekterna av covid-19 på olika hälsoutfall kan man behöva kontrollera för effekter av förändrad luftföroreningsexponering. Studien kan därför också vara till nytta för Folkhälsomyndigheten, Smittskydd Stockholm och Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, som analyserar hur Coronapandemin påverkar folkhälsan.
Resultaten sprids i form av en skriftlig rapport och muntliga dragningar till stadens nämnder (politiker). Finansiär: Naturvårdsverket och Stockholms stad.

Pågående projekt:

Åtgärder, emissioner:

Exponering och hälsa: